Fundacja

Celem fundacji sedina.pl jest prowadzenie na rzecz ogółu społeczności działalności społecznie użytecznej poprzez szeroko rozumianą promocję historii miasta Szczecina i jego okolic, w szczególności w zakresie:

 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji;
 2. budowania tożsamości lokalnej;
 3. rozwoju świadomości kulturowej;
 4. działalności wspomagającej rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej;
 5. oświaty i wychowania;
 6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 7. krajoznawstwa;
 8. rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 9. kształtowanie opinii i ocen społeczeństwa;
 10. działań na rzecz integracji europejskiej w szczególności poprzez współpracę środowisk polskich i niemieckich zajmujących się tematyką związaną z celem fundacji.

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez:

 1. prowadzenie Portalu Miłośników Dawnego Szczecina sedina.pl;
 2. organizowanie, wykonywanie i promocję projektów wspierających rozwój świadomości i edukację historyczną mieszkańców Szczecina;
 3. organizację konferencji i wystaw;
 4. prowadzenie działalności wydawniczej;
 5. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Fundacji;
 6. współpraca z pokrewnymi fundacjami krajowymi i zagranicznymi;
 7. opiniowanie inicjatyw społecznych wpisujących się w cele i działalność fundacji;
 8. przyznawanie stypendiów, dotacji itp.;
 9. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług od innych podmiotów mogących wspomóc działalność Fundacji;
 10. współudział w inicjowaniu i koordynacji wszelkich inicjatyw mających podobne cele statutowe;
 11. udzielanie pomocy inicjatywom, które posiadają podobne cele statutowe.

Majątek Fundacji powstaje z następujących źródeł:

 1. darowizn, spadków i zapisów;
 2. dotacji i subwencji;
 3. dotacji i subwencji i finansowań celowych pochodzących z funduszy pomocowych w ramach Unii Europejskiej;
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 5. dochodów z działalności własnej oraz majątku Fundacji.

Jeśli chcesz finansowo wesprzeć działalność sedina.pl, możesz zrobić to przekazując darowiznę

na rzecz naszej Fundacji w dowolnej kwocie  na konto:

sedina.pl
ul. Cisowa 33
71-014 Szczecin

Kontakt: fundacja@sedina.pl

NIP 8522576016
REGON 320872420

Rachunek bankowy: 24 1140 2017 0000 4702 1185 5022

Obsługa księgowa: Biuro Rachunkowe SOROBAN

Jesteśmy zarejestrowaną organizacją, dzięki czemu każdy darczyńca może na podstawie dokumentu potwierdzenia wpłaty odpisać sobie 6% darowanej kwoty od dochodu.

Podatnik może dokonać odliczenia darowizny w wysokości 6 % dochodu na podstawie art. 26 ust. 9  ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991r. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.) i w wysokości 10% dochodu na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1992 r. nr 54 poz. 654 z póżn. zm.)

1 odpowiedź na Fundacja

 1. Harald Fechtner pisze:

  Sehr gehrte Damen und Herren!
  In einem Beitrag von Gonia-Expert habe ich von dem Haus Ecke Galgwiesenstraße 9 /Bäckerbergstraße gelesen. Das Haus gehörte einem Pasewald. Ich bin als Kind dorthin zu einem Fleischer Pasewald einkaufen gegangen. Bei ihm gab es die beste Wurstsuppe. Eine Stettiner Spezialität. Einmal die Woche wurde geschlachtet und dann gab es die Wurstsuppe.
  Grüße Harald Fechtner

Dodaj komentarz