Celem fundacji sedina.pl jest prowadzenie na rzecz ogółu społeczności działalności społecznie użytecznej poprzez szeroko rozumianą promocję historii miasta Szczecina i jego okolic, w szczególności w zakresie:

 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji;
 2. budowania tożsamości lokalnej;
 3. rozwoju świadomości kulturowej;
 4. działalności wspomagającej rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej;
 5. oświaty i wychowania;
 6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 7. krajoznawstwa;
 8. rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 9. kształtowanie opinii i ocen społeczeństwa;
 10. działań na rzecz integracji europejskiej w szczególności poprzez współpracę środowisk polskich i niemieckich zajmujących się tematyką związaną z celem fundacji.

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez:

 1. prowadzenie Portalu Miłośników Dawnego Szczecina sedina.pl;
 2. organizowanie, wykonywanie i promocję projektów wspierających rozwój świadomości i edukację historyczną mieszkańców Szczecina;
 3. organizację konferencji i wystaw;
 4. prowadzenie działalności wydawniczej;
 5. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Fundacji;
 6. współpraca z pokrewnymi fundacjami krajowymi i zagranicznymi;
 7. opiniowanie inicjatyw społecznych wpisujących się w cele i działalność fundacji;
 8. przyznawanie stypendiów, dotacji itp.;
 9. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług od innych podmiotów mogących wspomóc działalność Fundacji;
 10. współudział w inicjowaniu i koordynacji wszelkich inicjatyw mających podobne cele statutowe;
 11. udzielanie pomocy inicjatywom, które posiadają podobne cele statutowe.

Majątek Fundacji powstaje z następujących źródeł:

 1. darowizn, spadków i zapisów;
 2. dotacji i subwencji;
 3. dotacji i subwencji i finansowań celowych pochodzących z funduszy pomocowych w ramach Unii Europejskiej;
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 5. dochodów z działalności własnej oraz majątku Fundacji.

Jeśli chcesz finansowo wesprzeć działalność sedina.pl, możesz zrobić to przekazując darowiznę

na rzecz naszej Fundacji w dowolnej kwocie  na konto:

sedina.pl
ul. Cisowa 33
71-014 Szczecin

Kontakt: fundacja@sedina.pl

NIP 8522576016
REGON 320872420

Rachunek bankowy: 24 1140 2017 0000 4702 1185 5022

Obsługa księgowa: Biuro Rachunkowe SOROBAN

Jesteśmy zarejestrowaną organizacją, dzięki czemu każdy darczyńca może na podstawie dokumentu potwierdzenia wpłaty odpisać sobie 6% darowanej kwoty od dochodu.

Podatnik może dokonać odliczenia darowizny w wysokości 6 % dochodu na podstawie art. 26 ust. 9  ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991r. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.) i w wysokości 10% dochodu na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1992 r. nr 54 poz. 654 z póżn. zm.)