Opublikowane przez w Biblioteka, Historia.

Pod koniec 2012 roku na rynku ukazała się nowa synteza powojennej historii Pomorza Zachodniego. Publikacja jest poszerzonym i uzupełnionym wydarzeniem książki sprzed pięciu lat. Na całość składają się dwa tomy, w sumie 964 strony.

Pierwsze wydanie monografii o naszym regionie, autorstwa prof. Kazimierza Kozłowskiego, ukazało się drukiem w 2007 roku pt. „Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu (1945-2005). Społeczeństwo – władza – gospodarka – kultura”. Po wyczerpaniu nakładu autor rozpoczął prace nad kolejnym wydaniem publikacji. Książka wymagała bowiem wzbogacenia o kolejne, bieżące lata oraz uzupełnienia niektórych informacji o nowsze wyniki badań. W ten sposób po kolejnych pięciu latach doszło do ponownego wydania monografii, którą tym razem zatytułowano: „Pomorze Zachodnie w latach 1945-2010. Społeczeństwo – władza – kultura – gospodarka”.

Nowa wersja publikacji, w przeciwieństwie do poprzedniej, została podzielona na dwa, osobne tomy. W pierwszym (rozdziały I-VII) znalazły się tematy przekrojowe (np. podziały terytorialne czy charakterystyka demograficzna), w drugim (VIII-XV) procesy społeczne w ujęciu chronologicznym (np. wydarzenia z lat 1956-1970 czy powstanie diecezji szczecińsko-kamieńskiej). Numeracja stron w drugim tomie nie rozpoczyna się jednak od początku, a stanowi kontynuację z pierwszego tomu. Pełny spis treści publikacji można zobaczyć TUTAJ.

Charakterystyczne dla monografii jest to, iż znajduje się w niej bardzo dużo cytatów, które są przytaczane bezpośrednio ze źródeł (dokumenty) bądź innych książek. Przykładowo, autor opisując rozruchy z grudnia 1956 pisze: „Według meldunku […] zajścia uliczne miały następujący przebieg”, po czym przytacza obficie sam raport. Na tej samej zasadzie w „Pomorzu Zachodnim” można odnaleźć obszerne fragmenty innych książek. Wśród nich, między innymi, pojawiają się cytaty z tłumaczonej obecnie na język polski publikacji Jana Musekampa „Zwischen Stettin und Szczecin. Metamorphosen einer Stadt von 1945 bis 2005”, gdzie wspomniano o kontaktach przedwojennych i powojennych mieszkańców naszego miasta. W tym fragmencie, co nas cieszy, doceniono także rolę portalu sedina.pl, którego ówczesny „zarząd” został zaproszony do Lubeki w 2005 roku.

Publikacja dostępna jest w Księgarni Akademickiej przy ul. Jana Pawła II 31. Oba tomy kosztują 110 PLN, przy płatności gotówką otrzymuje się 10% rabat.

Z recenzji prof. dra hab. Czesława Osękowskiego (Uniwersytet Zielonogórski):

„Podjęcie przez Kazimierza Kozłowskiego kompleksowego opracowania dziejów Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej jest słuszne i oczekiwane przez środowisko naukowe, studentów i mieszkańców regionu. Praca jest rozszerzeniem pierwszej wersji książki, opublikowanej przed pięciu laty, którą również recenzowałem. Prawidłowe są zakres tematyczny opracowania oraz cezury czasowe. Podjęcie pogłębionych badań nad sformułowanym w pracy problemem stało się możliwe po „otwarciu” wszystkich polskich archiwów, w tym zwłaszcza w ostatnich kilku latach – archiwów Instytutu Pamięci Narodowej. […] Pod względem wykorzystania źródeł praca jest kompletna. Autor obszernie cytuje najważniejsze dokumenty archiwalne, w większości dotychczas nieznane, zapoznał się też dogłębnie z reprezentatywną literaturą przedmiotu. Wprowadza do obiegu naukowego nowe informacje, fakty i interpretacje. Powoduje to, iż praca jest nowatorska i nie stanowi jedynie powtórzenia i przywołania znanych wydarzeń z powojennej historii Polski oraz Pomorza Zachodniego. Oceniam, że przygotowując swoją monografię, Autor wykorzystał wszystkie dostępne dziś w Polsce dokumenty i opracowania. Wartość tej pracy po opublikowaniu polegać będzie także na tym, iż może ona posłużyć również jako materiał źródłowy dla innych badaczy Pomorza Zachodniego, i to reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Opracowanie składa się z dwóch części oraz z bibliografii i kalendarium. Pierwsza część obejmuje tematy przekrojowe, druga – procesy zachodzące na Pomorzu Zachodnim w ujęciu chronologicznym. Konstrukcja pracy jest poprawna, poszczególne rozdziały i podrozdziały dotyczą najważniejszych zagadnień z życia społeczno-politycznego i gospodarczego regionu w powojennym sześćdziesięciopięcioleciu. Dzieje Pomorza Zachodniego w tym okresie opracowane zostały na tle wydarzeń w Polsce. […] Jest to w sumie autorskie spojrzenie na dzieje Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej, pozbawione emocji, wypracowane na podstawie materiału źródłowego oraz doskonałej osobistej znajomości regionu przez Autora”.

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Edward Włodarczyk o autorze i książce:

„Kazimierz Kozłowski (ur. w 1942 r.), historyk, archiwista, politolog, od dziesiątków lat związany z Archiwum Państwowym i Uniwersytetem Szczecińskim (w latach 1975-2007 był dyrektorem Archiwum Państwowego w Szczecinie). Aktualnie kieruje Zakładem Historii Społecznej i Badań Regionalnych oraz Studium Doktoranckim w Instytucie Politologii i Europeistyki US. W swych pracach konsekwentnie wyjaśnia i przybliża czytelnikowi zainteresowanemu najnowszymi dziejami Polski i Pomorza wielkie procesy historyczne od 1945 r. do współczesności. Jest autorem kilku tomów źródeł oraz biografii liderów życia społecznego regionu, a także szeregu monografii, m.in. „Między racją stanu a stalinizmem. Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim (1945-1955)” i „Od Października ’56 do Grudnia 10. Ewolucja stosunków społeczno-politycznych na Wybrzeżu (1956-1970)”. Praca „Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu. Społeczeństwo – władza -gospodarka – kultura (1945-2005)” uzyskała nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego za rok 2007. Wielkimi atutami najnowszej książki prof. Kozłowskiego, poświęconej systematycznemu spojrzeniu na historię Pomorza Zachodniego przez pryzmat procesów odbywających się na płaszczyźnie społecznej, polityczno-ustrojowej i gospodarczej, są oparcie jej na doskonałej bazie źródłowej oraz umiejętne powiązanie różnych wątków historii Pomorza, wplecionej w dzieje Polski i kontekst stosunków polsko-niemieckich. Praca prof. Kazimierza Kozłowskiego może być z jednej strony wykorzystana jako materiał źródłowy dla innych badaczy zajmujących się historią Pomorza, z drugiej zaś ujęcie interdyscyplinarne Autora sprawia, iż zainteresują się nią także przedstawiciele innych nauk humanistycznych i społecznych”.