Opublikowane przez w Wydarzenia.

29 września 2010 r. (środa), o godzinie 17:00, zapraszamy do Muzeum Historii Szczecina, Oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie, przy ul. Ks. Mściwoja II 8, na wykład zatytułowany Od Stettina do Szczecina. Metamorfozy miasta między 1945 a 2005 r., który wygłosi dr Jan Musekamp z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Wykład w ramach wznowionego po wakacjach cyklu spotkań Środy z historią Szczecina. Wstęp wolny.

Po 1945 r. nowi mieszkańcy Szczecina, pochodzący ze wszystkich stron powojennej Polski, z przedwojennych kresów wschodnich Polski zaanektowanych przez Związek Radziecki i z Europy zachodniej (głównie reemigranci), zasiedlili obce im miasto. Miasto było im obce nie tylko ze względu na napisy niemieckie lub pozostałych jeszcze w mieście Niemców, lecz przede wszystkim ze względu na zastane dziedzictwo kulturowe. Rozpoczął się proces kulturowego oswajania się nowych Szczecinian z miastem: usunięto niemieckie napisy, przemianowano nazwy ulic oraz postawiono nowe pomniki. Przekształcenie niemieckiego miasta w czysto polskie nie mogło się jednak w pełni powieść, ponieważ duża część dziedzictwa architektonicznego z czasów niemieckich przetrwała wojnę.

Propaganda starała się co prawda zacierać owo „niepolskie” pochodzenie poprzez kreowanie różnych mitów, jednak przemilczanie dziedzictwa niemieckiego oraz pruskiego okazało się problematyczne. Dopiero dyskusje po 1989 r. o spuściźnie kulturowej byłych mieszkańców udowodniły, iż tożsamości szczecińskiej potrzebna jest debata na temat miasta sprzed 1945 r. Metamorfozy miasta w sensie kulturowego oswajania się są trwającym nadal procesem. Na proces ten mają wpływ ogólne stosunki polsko-niemieckie. Dowodem tego mogą być dyskusje wokół przystąpienia Polski do Unii Europejskiej czy roszczeń majątkowych tzw. Powiernictwa Pruskiego i ich odzwierciedlenie w Szczecinie. Oto główne tezy nowo wydanej książki pt. Zwischen Stettin und Szczecin. Metamorphosen einer Stadt von 1945 bis 2005, z którymi zapozna przybyłych autor.

Spotkanie odbędzie się w przestrzeni wystawy Hans Stettiner i Jan Szczeciński. Życie codzienne w Szczecinie w XX wieku w Muzeum Historii Szczecina, Oddziale Muzeum Narodowego  w Szczecinie przy ul. Księcia Mściwoja II 8.