Opublikowane przez Ramzes w Historia.

Dźwigający się z ruin kościół św. Jakuba Apostoła decyzją papieża Pawła VI 28 VI 1972 r. został podniesiony do rangi katedry dla diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Dziesięć lat później w patronalne święto diecezji: Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, 31 V 1982 r., katedrę konsekrował bp Kazimierz Majdański.

Z pewnością był to pierwszy krok starania się, aby katedra stała się bazyliką. Dekret Domus Dei O tytule Bazyliki Mniejszej z 6 VI 1968 r. podaje warunki, jakie muszą być spełnione, aby ubiegać się o powyższy tytuł:

1. Kościół winien się odznaczać odpowiednią wielkością oraz artyzmem, a jego forma winna odpowiadać jak najdokładniej przepisom liturgicznym. 2. Musi być konsekrowany. 3. Winien się cieszyć szczególną godnością w całej diecezji np. z racji przechowywania ciała lub znacznej relikwii jakiegoś świętego kanonizowanego lub z racji czczonego tam w szczególny sposób sławnego obrazu ewentualnie z tej racji, że sam kościół związany jest z jakimś szczególnym wydarzeniem religijnej historii diecezji. 4. Ma być jakby ośrodkiem promieniującym życia religijnego i duszpasterskiego. Stąd: a. sprawowanie Liturgii, a zwłaszcza Eucharystii winno się dokonywać z pełną godnością, by było wzorem dla innych czy to ze względu na przestrzeganie przepisów liturgicznych, czy też z racji czynnego uczestniczenia wiernych; b. winna być w nim schola kantorów oraz ponadto ktoś odpowiedni do kierowania i podtrzymywania uczestnictwa wiernych; c. powinna być wystarczająca liczba kapłanów przydzielonych do kościoła, a spowiednicy – stosownie do potrzeb penitentów – winni być do dyspozycji w ustalonych godzinach; d. głoszenie słowa Bożego winno mieć częściej miejsce, a nie ograniczać się tylko do homilii w dni świąteczne.

Można powiedzieć, iż wymienione warunki zostały spełnione,, skoro 3 V 1983 r. został podpisany list apostolski Quam iucunda podnoszący świątynię katedralną św. Jakuba w Szczecinie do godności i tytułu bazyliki mniejszej. Uroczystość ogłoszenia katedry bazyliką odbyła się (podobnie jak rok wcześniej) w święto Matki Kościoła, Patronki diecezji 23 V 1983 r. o godz. 18.00. Pośród zaproszonych gości obecni byli: bp akwizgrański Klaus Hemmerle, bp koszalińsko-kołobrzeski Ignacy Jeż oraz rektor Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie ks. prof. Remigiusz Sobański. Katedra, wg zamierzenia bpa Majdańskiego, stała się „natchnieniem i ośrodkiem wszelkich poczynań Kościoła Świętego na tej Zachodniopomorskiej Ziemi”.

ks. Artur Rasmus

Tłumaczenie:

Jan Paweł II Papież na wieczną rzeczy pamiątkę.

Jakże miłe dla Nas jest także i obecnie przypomnienie owego postanowienia, mocą którego Nasz Poprzednik, niezapomnianej pamięci Paweł VI, przewidującym umysłem przed z górą dziesięciu laty postanowił erygować diecezję Szczecińsko-Kamieńską. Bardzo radosną dla Nas była również w minionym roku wiadomość o uroczystej konsekracji nowo ustanowionej katedry pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Szczecinie. Pragnąc zaś oba te błogosławione wydarzenia obecnie upamiętnić i przekazać je trwałej pamięci, Czcigodny Nasz Brat Kazimierz Majdański prosił Stolicę Apostolską, aby świątynię katedralną podnieść do godności i tytułu Bazyliki Mniejszej. Skłania bowiem do tego nie tylko cechująca tę katedrę wyśmienitość sztuki chrześcijańskiej, ale także jej wybitne znaczenie jako źródła i ośrodka wszystkich dzieł i poczynań Kościoła katolickiego na tych ziemiach. Przeto przyjmując bez żadnego wahania przedłożoną Nam prośbę, ufni, że to nowe odznaczenie kościoła katedralnego umocni pomyślny rozwój młodej Diecezji i stanie się ostoją stałej odnowy Duchowieństwa i całego Ludu Bożego, mocą niniejszego Pisma Apostolskiego nadajemy katedrze Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, poświęconej Bogu i oddanej pod opiekę św. Jakuba Apostoła, tytuł i godność Bazyliki, wraz z wszystkimi prawami i przywilejami, które przysługują świątyniom cieszącym się takim tytułem. Polecamy zaś, aby wiernie były przestrzegane postanowienia Dekretu O tytule Bazyliki Mniejszej, z 6 VI 1968 r. Wszelkie zaś prawa przeciwne nie mają zastosowania.

Dane w Rzymie u św. Piotra, z pieczęcią papieską, 3 maja 1983 r., w roku piątym Naszego Pontyfikatu.

Augustyn Kardynał CASAROLI
Sekretarz Stanu