Opublikowane przez Busol w Pamiętać Szczecin.

Konkurs „PAMIĘTAĆ SZCZECIN” (na najciekawsze wspomnienia utrwalone przez młodzież) adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy spiszą wspomnienia swoich krewnych lub znajomych. Wspomnienia te mogą być związane ze Szczecinem przedwojennym, jak też mogą dotyczyć okresu wojny i czasów późniejszych, aż do początku lat siedemdziesiątych (najpóźniej rok 1972).
Zasadniczym celem konkursu jest utrwalenie i rozpowszechnienie wspomnień osób, które mogą opowiedzieć ciekawe historie związane ze Szczecinem i jego mieszkańcami.


ZASADY UCZESTNICTWA:

1/ W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy spiszą, opracują i prześlą na adres: „pamietniki@ sedina.pl” autentyczne wspomnienia znanych sobie osób, przy czym:
· pliki tekstowe (np. txt, MS Word, Open Office) o objętości do 3 mB, z dołączonymi do nich kopiami zdjęć lub pamiątkowych dokumentów – należy przesyłać w postaci załączników do e-maili;
· prace konkursowe mogą mieć dowolną formę literacką, np. pamiętniki w całości lub ich fragmenty, wspomnienia, dzienniki, reportaże, wywiady, relacje, listy;
· teksty zasadnicze mogą zostać wzbogacone zdjęciami, rysunkami, planami itp. oraz uzupełnieniami w postaci opracowań mówiących o dalszych losach bohaterów wspomnień (samych „opowiadających” oraz osób lub obiektów, o których opowiadali).
2/ Nadsyłane prace powinny zawierać informacje o autorach:
· dane ucznia (grupy uczniów) spisującego lub opracowującego informacje i materiały udostępnione przez „osobę wspominającą” (imię i nazwisko, adres, szkoła i klasa);
· personalia „osoby wspominającej” – jej imię i nazwisko, adres zamieszkania itp.;
· ewentualne dane opiekuna (nauczyciela).
UWAGA: Na wyraźne życzenie wyżej wymienionych osób możliwe jest nie podanie ich danych do wiadomości publicznej.

3/ Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia, natomiast ostatnie prace przewidziane do oceny przez jury powinny zostać nadesłane przed 1 marca 2005 roku (wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30 maja 2005r.).

OCENA i KATEGORIE PRAC:

1/ Do 30 maja 2005r. jurorzy ocenią i przedstawią do nagród (przewiduje się uroczyste ich wręczenie) prace konkursowe w następujących kategoriach, które będą oceniane niezależnie od siebie:

· „PRACE AUTORSKIE” – tj. reportaż, wywiad lub wspomnienia spisane osobiście przez ucznia-autora;
· „ODKRYCIA” – materiały dotychczas nigdzie niepublikowane, np. dzienniki, pamiętniki, listy itp. dokumenty skopiowane (przepisane) „do komputera” (z minimalnymi poprawkami ucznia-kopisty) z oryginałów sporządzonych przez inne osoby (np. pisma dziadków, rodziców, znajomych), którzy wyrazili zgodę na takie ich rozpowszechnienie;
· „WTÓRNIKI” – mniej znane materiały już publikowane, lecz za zgodą ich autorów (lub posiadaczy praw autorskich) skopiowane „do komputera” w celu rozpowszechnienia w INTERNECIE (w tym przypadku niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody właściciela praw autorskich na takie ich wykorzystanie i dołączenie jej kopii do przesyłanego materiału) oraz podanie miejsc poprzednich publikacji.

2/ Podstawą oceny pracy pozostaje tekst.