Obiekty militarne w Puszczy Bukowej.

Moderator: Penetrator

piotr_szn

Postautor: piotr_szn » 11 lut 2006, o 01:39

Witam,

chêtnie poznam chocia¿ kilka nazw jednostek nieznanych mi dot±d. Cywilne stowarzyszenia niemieckie pisz±c o walkach zbrojnych na terenach le¿±cych w krêgu ich zainteresowañ pope³niaj± jeszcze wiêcej b³êdów, ni¿ Rosjanie w swych sagach. Nazwy dywizji s± znane ka¿demu, kto choæ trochê siê tu orientuje. A to wszystko ma³o. Kalendarium dzieñ po dniu? W ka¿dym opracowaniu mo¿na to przy pewnej dozie dociekliwo¶ci znale¼æ. A chodzi o rozeznanie w godzinach, bo ruchy wojsk i sytuacja by³y bardzo zmienne. Podobie z jednostkami: szczebel batalionu jest ju¿ zbyt ogólny. Je¶li kto¶ potrafi jednak zbli¿yæ siê na tyle do faktycznego przebiegu dzia³añ - gratulujê. Nie s±dzê jednak - mia³em kontakt z weteranem przyczó³ka, który od lat 50-tych zbiera³ relacje kolegów i wszelkie fakty i te¿ nie by³ w stanie podczas naszych d³ugich dociekañ w jego mieszkaniu w Garz wy¶wietliæ wielu faktów. A zna³ to z autopsji, jako pisarz i ³±cznik w II batalionie 27 FJR. Kolega Fitek-69 chce na podstawie jednego opracowania zrewolucjonizowaæ nasz± wiedzê? W samych dokumentach sztabowych jest mnóstwo niedok³adno¶ci i nie¶cis³o¶ci: nawet pomy³ki w datach. Mam zatem kilka pytañ: w jakich okoliczno¶ciach poleg³ major Morgenroth, dowodz±cy 1453 batalionem ozdrowieñców? Gdzie rozbito kompaniê hauptmanna Roga, której resztki wykazywane s± w za³odze Podjuch? Z jakich pododdzia³ów sk³ada³ siê 1098 pu³k grenadierów narodowych? Jakich odcinków broni³y poszczególne bataliony 26 FJR na przyczó³ku i w ogóle ile ich tu by³o? Jakie s± losy 115 zmotoryzowanego oddzia³u rozpoznawczego po odej¶ciu z pozycji obronnych Za³om-Kliniska? Jakie pododdzia³y 1 Dywizji Piechoty Marynarki Wojennej skierowano do walk le¶nych w puszczy? Dlaczego raporty mówi± o wycofaniu 25 Dywizji Pancernej za Odrê ju¿ 17 marca 1945, podczas gdy inne podaj±, ¿e 19 marca Podjuch broni± jeszcze grupy bojowe 146 pu³ku grenadierów pancernych wraz z kilkoma wozami Panzer IV z II batalionu 9 pu³ku pancernego? Z jakich jednostek sk³ada³a siê i ile pojazdów pancernych liczy³a Dywizja Pancerna "Schlesien", bo w internecie pisz± bzdury na ten temat? Takich pytañ zadajê sobie ca³y czas mnóstwo i bardzo powoli znajdujê na nie odpowied¼ w masie ¼róde³ i korespondencji.
Co do odwrotu: to nie ¿o³nierze pu³ku "Danmark" odeszli jako ostatni za Odrê. Tak pisze siê w opracowaniach na temat tej jednostki. Byæ mo¿e jako ostatni opuszczali D±bie. I nie by³o to 19.04.45, tylko okr±g³y miesi±c wcze¶niej. Wed³ug wielu ¼róde³ ostatnie grupy niemieckie cofa³y siê jeszcze nad ranem 20 marca z rejonów os³onowych pod Zdrojami - byli to ¿o³nierze Kampfgruppe "Derriks" z jedn± "Panther±", najprawdopodobniej z 10 pu³ku czo³gów SS. Wtedy to ostatni most wylecia³ w powietrze. Przyczó³ek to cholernie trudny temat i wymaga du¿o pokory. Sami zdo³ali¶my ju¿ zgromadziæ ponad 100 pozycji ksi±¿kowych traktuj±cych przynajmniej czê¶ciowo o tym, a dalej b³±dzimy w mroku. Czasopism, dokumentów i listów nie liczê - mieszcz± siê (ju¿ te¿ z trudem) w 22 segregatorach. I trzeba chyba jeszcze drugie tyle.

Pozdrawiam, Piotr
Stowarzyszenie Mi³o¶ników Archeologii Militarnej POMORZE
Awatar użytkownika
Fitek-69
Posty: 1109
Rejestracja: 2 mar 2005, o 15:43
Lokalizacja: Hohenkrug/Buchholz
Kontakt:

Postautor: Fitek-69 » 11 lut 2006, o 03:01

Piotr chylę głowę przed taką wiedzą.Żadnej rewolucji nie zamierzam przeprowadzać. Chętnie zapoznałbym się z waszym jednostronnicowym wypracowaniem w celu zaprezentowania waszej wiedzy(Piszę to gdyż tak piszesz "Naszej Wiedzy")szerszej publicznośći, a będzie ku temu okazja, można to spisać i puścić w obieg (chyba że chcecie to kisić). Czekam na odzew, na meil Fitek-69@tlen.pl. Oczywiście pomyłka palcowa odnośnie kwietnia, chodziło mi o marzec. Jeżeli chodzi o 19.03.1945 to pisałem tylko o Dąbiu, czyli prosta zależność, skoro 20-go "Derniks" opuszcza prawobrzeże, to cofali się mostem kolejowym (jednym i drugim). Przyczółek Finkenwalde, jeżeli chodzi o walki, był martwy. Dalej jestem w szoku, widzsz takiej wiedzy to ja nie mam, ten fragment historii czeka na swojego dokumentalistę, za to mogę ci powiedzieć o warunkach topograficznych panujących w tym czasie. Wciąż ciężko sobie wyobrazić na tym teatrze walk braku lasu. Chętnie służe pomocą odnośnie walk na terenie przylegajacym do trasy 104 od Hohenkrug do Neu Rosengarten i Rosengarten Plantage.
Nazwy, które mi wpadły, resztek dywizji nie biorę pod uwagę.
(od północy): Pomorska 281 I.D. (Hohenkrug)
III./24., część SS-PI.Btl 11 (Franzhausen, Plantage)
Fla.Abt.SS-Nordland (Rosengarten)
[url=http://www.prawobrzeze.eu/galeria]JEDYNA GALERIA PRAWOBRZEŻA[/url]
Awatar użytkownika
szperacz88
Posty: 753
Rejestracja: 20 sie 2004, o 15:19
Lokalizacja: Stettin, Moltkestrasse
Kontakt:

Postautor: szperacz88 » 11 lut 2006, o 08:31

Ksiązke czerwone gwziady można traktowac jak wstęp, każdą informacje o ciezkich walkach pomijac, bo to tylko propaganda. A co do pasa zdroje - radziszewo, przecież desant był od klucza na południe, ale przezież saperzy budowali łodzie w całym lesie, także na wszystkich jeziorach ćwiczono żołnierzy w machaniu wiosłami. Takie info mam od kombatanta, który te łodzie budował pod radziszewem.
GG:6137084 szperacz88@tlen.pl/ 0508925219
Towarzystwo Wiedzy historycznej "Terra Stetinum"/motto: Fant zawsze musi być
posiadacz wykrywacza jabel i dyktafonu jakby co. Teren działania: Międzyodrze, strefa przygraniczna, las arkoński, wyspa pucka.
piotr_szn

Postautor: piotr_szn » 11 lut 2006, o 09:01

Witam,

odezwê siê na "priva", ka¿dy kamyczek w tej ³amig³ówce jest cenny i nie roszczê sobie pretensji do ca³ej i jedynie s³usznej wiedzy. Podane przez kolegê Fitek-69 jednostki wraz z lokalizacjami s± mniej wiêcej ok, ale tak by³o tylko przez kilka godzin a sytuacja zmienia³a siê szybko. Ocala³e raporty dzienne grupy bojowej 23 Dywizji Grenadierów Pancernych SS "Nederland" mówi± bardzo szczegó³owo o tym. 281 Dywizja Piechoty istotnie broni³a tzw. "Krzy¿ówki", ale tylko si³ami 322 pu³ku grenadierów (wymienia³em korespondencjê z dowódc± I baonu tego pu³ku - hauptmannem Guttmannem). 368 pu³k obsadzaj±cy w³a¶nie Hohenkrug zosta³ tam czê¶ciowo rozproszony i musiano go wycofaæ do Do³uj na od¶wie¿enie. Dowódca pu³ku, major doktor Focke zosta³ ranny, gdy osobi¶cie trafi³ z panzerfausta czo³g radziecki. Przedstawiono go do odznaczenia RK. Pod rozkazy dywizji przekazano 379 pu³k grenadierów ze sk³adu walcz±cej zupe³nie gdzie indziej 169 Dywizji Piechoty z zadaniem zamkniêcia dróg z Wielgowa ku Autostradzie.
Odcinek Zdroje wcale nie by³ martwy - mam relacje z walk.
Co do natrêtnych w±tpliwo¶ci p. Szperacza 88 - oczywi¶cie, ¿e "podobno" trenowano w ka¿dym mo¿liwym miejscu forsowanie przeszkód wodnych, bo 65 Armia ponios³a w walkach o Gdañsk przera¿aj±ce straty, które uzupe³niono pospiesznie rekrutami bez do¶wiadczenia bojowego. Pas forsowania dla armii by³ taki, jak pisze Batow i ¿adnych tajemnic tu nie widzê. Pod Podjuchami dokonywano prób przeprawy na Miêdzyodrze celem odwrócenia uwagi. My¶l o fronalnym ataku na Szczecin przyprawia³a Batowa o senne koszmary po Gdañsku. Dlatego te¿ na pierwszy ogieñ posz³y sformowane z weteranów 65 Armii grupy szturmowe, dla których 1 Policyjna Brygada Strzelecka SS by³a przysawk± do ¶niadania. Ale ju¿ pod Kurowem, gdzie rzucono przez Odrê "zielone" wojsko z, bodaj¿e 354 Dywizji Strzeleckiej, dosz³o do ma³ej hekatomby.

Pozdrawiam,
Piotr
Awatar użytkownika
Busol
Admin
Posty: 9628
Rejestracja: 21 kwie 2004, o 01:42
Lokalizacja: Szczecin
Kontakt:

Postautor: Busol » 11 lut 2006, o 09:40

piotr_szn pisze:Witam, odezwę się na "priva", każdy kamyczek w tej łamigłówce jest cenny i nie roszczę sobie pretensji do całej i jedynie słusznej wiedzy.Piotr
ALe podzielicie sie wiedzą z czytelnikami ?

"piotr_szn" > Proszę zarejestruj sie - bedzie nam lepiej rozmawiac
Awatar użytkownika
Fitek-69
Posty: 1109
Rejestracja: 2 mar 2005, o 15:43
Lokalizacja: Hohenkrug/Buchholz
Kontakt:

Postautor: Fitek-69 » 11 lut 2006, o 11:48

Najciekawsze jest to że z kierunku Wielgowa (Augustwalde) za bardzo nie miał kto atakować. Jednostkastcjonująca na podejsciach do Franzhausen, bardziej musiała ukierunkować się na atak z północnej strony, i tak się stało. Z tego, co wspominał przedwojenny mieszkaniec Płoni, po zdobyciu krzyżówki Hohenkrug/Buchholz, przed radzieckimi jednostkami na obszarze 4 kilometrów nie było żadnego lasu. Niemieckie jednostki broniące odcinka autostrady (Rosengarten) Kijewo, miały jak na patelni jednostki armii czerwonej. Cała nawałnica poszła na Kőnigsweg i Neu Rosengarten. Co do walk w (Finkenwalde) Zdroje, chodziło mi raczej o intensywność tych walk.
[url=http://www.prawobrzeze.eu/galeria]JEDYNA GALERIA PRAWOBRZEŻA[/url]
Awatar użytkownika
szperacz88
Posty: 753
Rejestracja: 20 sie 2004, o 15:19
Lokalizacja: Stettin, Moltkestrasse
Kontakt:

Postautor: szperacz88 » 11 lut 2006, o 19:06

piotr_szn: czy nie masz moze informacji o majorze Heintzerze?? Był towarzyszem dziadka mojego kuzyna z niemiec, z tego co wie ten dziadek, major poległ(co nie jest do końca pewne) pod Wilhelmsee, podczas obrony. Z tego co mam w liście, służył w grenadierach SS, ale dokładniejszej informacji o jednostce nie mam.
GG:6137084 szperacz88@tlen.pl/ 0508925219
Towarzystwo Wiedzy historycznej "Terra Stetinum"/motto: Fant zawsze musi być
posiadacz wykrywacza jabel i dyktafonu jakby co. Teren działania: Międzyodrze, strefa przygraniczna, las arkoński, wyspa pucka.
Andoss
Posty: 86
Rejestracja: 2 sie 2005, o 11:32
Lokalizacja: Szczecin
Kontakt:

Postautor: Andoss » 13 lut 2006, o 10:46

szperacz88 odezwij sie do piotra_szn na maila bo nie może Ci odpisać na forum, peter_smam@op.pl
www.pomorze1945.com
GG 2079464
Awatar użytkownika
Bartosz
Expert
Posty: 8809
Rejestracja: 7 cze 2004, o 17:56
Lokalizacja: Stettin

Postautor: Bartosz » 13 lut 2006, o 10:56

W Heidelbergu mieszka były dowódca 368 pułku grenadierów, który został ranny w styczniu 1945 i przetransportowany do berlińskiego lazaretu. W walkach nad Odrą już nie brał udziału.
Erich-Falkenwaldergesellschaft
Awatar użytkownika
Busol
Admin
Posty: 9628
Rejestracja: 21 kwie 2004, o 01:42
Lokalizacja: Szczecin
Kontakt:

Postautor: Busol » 13 lut 2006, o 13:40

Andoss pisze:szperacz88 odezwij sie do piotra_szn na maila bo nie może Ci odpisać na forum, peter_smam@op.pl
moze tylko musi byc zalogowany....
Andoss
Posty: 86
Rejestracja: 2 sie 2005, o 11:32
Lokalizacja: Szczecin
Kontakt:

Postautor: Andoss » 13 lut 2006, o 13:52

heheheeh no właśnie musi sie zalogować a nie chce :)
www.pomorze1945.com
GG 2079464
Awatar użytkownika
konger
Posty: 464
Rejestracja: 6 maja 2004, o 12:49
Lokalizacja: Szczecin koło Polic
Kontakt:

Postautor: konger » 8 maja 2006, o 19:52

Busol pisze:
moze tylko musi byc zalogowany....
Arek, a jest wymog rejestarcji ? Jakby byl to osoba niezarejestrowana by nie mogla niczego napisac na forum...
.:konger:.

One life. Live it.
Awatar użytkownika
Busol
Admin
Posty: 9628
Rejestracja: 21 kwie 2004, o 01:42
Lokalizacja: Szczecin
Kontakt:

Postautor: Busol » 8 maja 2006, o 20:13

konger pisze:
Busol pisze:
moze tylko musi byc zalogowany....
Arek, a jest wymog rejestarcji ? Jakby byl to osoba niezarejestrowana by nie mogla niczego napisac na forum...
YYY ? nie rozumiec...
Awatar użytkownika
konger
Posty: 464
Rejestracja: 6 maja 2004, o 12:49
Lokalizacja: Szczecin koło Polic
Kontakt:

Postautor: konger » 8 maja 2006, o 20:44

Busol pisze:
konger pisze:
Busol pisze:
moze tylko musi byc zalogowany....
Arek, a jest wymog rejestarcji ? Jakby byl to osoba niezarejestrowana by nie mogla niczego napisac na forum...
YYY ? nie rozumiec...
Chodzi mi o to, ze napisales, ze zeby cos odpisac to Piotr musialby byc zalogowany, dlatego zapytalem o wymog rejestracji na forum przed odpisaniem na jakikolwiek post. Wychodzi na to, ze nie moze tu nic odpisac, bo sie wczesniej nie zalogowal.

Czy teraz jest juz jasniej ? 8)

ps. o co chodzilo z ta legenda na drugich urodzinach... ?
.:konger:.

One life. Live it.
Awatar użytkownika
Busol
Admin
Posty: 9628
Rejestracja: 21 kwie 2004, o 01:42
Lokalizacja: Szczecin
Kontakt:

Postautor: Busol » 8 maja 2006, o 21:58

konger pisze:
Busol pisze:
konger pisze: Arek, a jest wymog rejestarcji ? Jakby byl to osoba niezarejestrowana by nie mogla niczego napisac na forum...
YYY ? nie rozumiec...
Chodzi mi o to, ze napisales, ze zeby cos odpisac to Piotr musialby byc zalogowany, dlatego zapytalem o wymog rejestracji na forum przed odpisaniem na jakikolwiek post. Wychodzi na to, ze nie moze tu nic odpisac, bo sie wczesniej nie zalogowal.

Czy teraz jest juz jasniej ? 8)

ps. o co chodzilo z ta legenda na drugich urodzinach... ?
NAdal nie wiem o co chodzi bo sprawa juz tak przedawniona ze nie pamietam
O legedzie nie mam pojecia...

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron